Chan Wah Shun System


 • Ancestral Curriculum:
 1. Pian San Choi?
 2. Jin Choi
 3. Lien Wan Kau Da
 4. Siu Lien Tao and Siu Lien Sae Mun?
 5. Chum Kiu and Biu Jee
 6. Muk Yan Jong
 7. Look Dim Boon Gwun?
 8. Yee Jee Dao?
 • Modern Curriculum:
 1. Pian San Choi?
 2. Jin Choi
 3. Lien Wan Kau Da
 4. Siu Lien Tao and Siu Lien Sae Mun?
 5. Chum Kiu and Biu Jee
 6. 108 Muk Yan Jong?
 7. Look Dim Boon Gwun?
 8. Yee Jee Dao?
 9. Hung Sha Jeung? - Red Sang Palm
 10. Fook Fu Kuen? - Subdueing Tiger Fist
 11. Fut Jeung? - Buddha Palm
 12. Fa Kuen - Flower Fist 9 section set
 13. Dan Dao? - Single Broadsword
 14. Chai Mei Pang? - Eyebrow level staff
 15. Chai Dao? - Bandits long-handled Broadsword
 16. Kiu Tang? - Long Bench
 17. Ying Cheong? - Spear
 18. Seung Gap Dan Kwun? - Mixing Methods of Double and Single tip poles
 19. Hong Sau Dan Kwun? - Empty Hand Vs. Single Tipped Pole
 20. Kiu Tang Chai Dao? - Long Bench Vs. Longhandled Broadsword