Weng Chun County Bok Hok Kuen - Pan Family Branch


Curriculum:

 • (San Zhan) Three battles
 • (Shi San Tai Bao) Thirteen royal-defenders
 • (Chuan Xin Zhong) Piercing through the core of the heart
 • (Mei Nu Shu Zhuang) A beauty dresses and makes up
 • (Da Qian Zi Da) Big thousand words fighting
 • (Tang Lang Zhao Ri) A mantis illuminates the sun
 • (Meng Hu Qin Zhu) A fierce tiger seizes a pig
 • (Bai He Ba Fen) A white crane with eight components OR A white crane divides into eight
 • (Bai He Zhan Chi) A white crane spreads its wings
 • (Bai He Shan Jia) A white crane fans its shoulder blade
 • (Chui Feng Sao Di) Blow the wind and brush the floor
 • (Li Dao Xue Zhu) A sharp knife peels off the bamboos
 • (Ya Zi Cuan Shui) A duck flapping the water
 • (Shi Qi Bai Jia) Seventeen defeated armors
 • (Tie Niu Ru Shi) A iron ox enters the rock
 • (Si Da Chen Zhong) Four big elements – earth, water, fire, air – sink into the center
 • (Xiao Si Men) Small four doors OR The four small doors
 • (Da Si Men) Big four doors OR The four big doors
 • (Bai He Za Ji) The White crane acrobatics
 • (He Chi Zhong) The middle of the crane’s wings

Short Sets or Versions:

 • (He Zhua Zhong) The middle of the crane’s claws
 • (He Tou Zhong) The middle of the crane’s head
 • (Kui Xing Dian Dou) The chief star points at the mantle
 • (Zhang Tao ShuangDao) Long set, double knives
 • (Tie Ba) The iron trowel
 • (Bai He Gun) The White crane stick
 • (Xiao Qian Zi Da) Little thousand words fighting

 • AWCKRI
 • Martin Watts